ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐGNL NGOẠI NGỮ (PHÁP - NGA - TRUNG) - VSTEP - Trung tâm Khảo thí - ULIS-VNU,Hanoi