KHẢO THÍ

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018 (dành cho thí sinh tự do)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2017 và năm 2018 (dành cho thí sinh tự do) như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi