Lịch thi

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2017 và năm 2018 (Dành cho thí sinh tự do)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2017 và năm 2018 như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Định dạng đề thi

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm học 2017-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2017-2018 đối với học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Định dạng đề thi

Lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017- 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký

dự thi

Thời hạn nộp

Lịch thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2017 -2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2017 -2018 đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Định dạng đề thi

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017 -2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Lịch thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2016 -2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2016 -2017 đối với sinh viên chính quy và sinh viên bằng kép Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau:

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2016 -2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: