Thông báo về việc ngừng tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng thông báo:

– Ngừng tổ chức thi trực tuyến kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức thi trực tiếp khi có quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ chuyển khoản hoàn trả lệ phí thi cho học viên sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng ký và nộp lệ phí thi tháng 11 và tháng 12 năm 2021 theo Thông báo số 1448/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021.

Trân trọng thông báo./.