Tag Archives: Tài liệu

Tài liệu tập huấn online

Để có đầy đủ thông tin về các Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, thí sinh tra cứu tài liệu theo từng đối tượng cụ thể như sau: 1. Kỳ thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra B1/B2 dành