Lệ phí thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Áp dụng từ tháng 09/2018