Tag Archives: VSTEP

Tài liệu tập huấn online

Để có đầy đủ thông tin về các Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, thí sinh tra cứu tài liệu theo từng đối tượng cụ thể như sau: 1. Kỳ thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra B1/B2 dành

Biểu mẫu

* Mẫu Đơn phúc khảo điểm bài thi >>> download * Mẫu Phiếu đăng ký dự thi ĐGNLNN >>> download * Mẫu Đơn xác nhận kết quả thi >>> download * Mẫu Giấy Ủy quyền >>> download