Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy khóa QH2015, QH2016, QH2017 Trường ĐHNN-ĐHQGHN