ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 16/07/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 16TH JULY, 2022)

VSTEP 2 (A2 – bậc 2)

– Zoom ID: 942 3104 4752

– Zoom passcode: vstep2022

– Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 12/07/2022

 

 

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

– Zoom ID: 941 5540 0425

– Zoom passcode: vstep2022

– Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 12/07/2022

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

– Zoom ID: 941 5540 0425

– Zoom passcode: vstep2022

– Time: 8:30 p.m. – 9:00 p.m., Tuesday 12th July, 2022