ZOOM ID – PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI KỲ THI 13.03.2021 (INFORMATION SESSION (TEST DAY 13th March, 2021))

VSTEP 2 (A2)

– Zoom ID: 993 8485 3381 (pass: ulis2021)

– Thời gian: 19h30-20h10, Thứ hai ngày 08/03/2021

 

ĐGNL NGA-PHÁP-TRUNG (A2-B1-B2-C1-C2)

– Zoom ID: 993 8485 3381 (pass: ulis2021)

– Thời gian:20h15-21h10, Thứ hai ngày 08/03/2021

 

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1)

– Zoom ID: 954 0005 6613 (pass: vstep2021)

– Thời gian: 19h30-20h20, Thứ hai ngày 08/03/2021

 

ENGLISH VERSON BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

– Zoom ID: 954 0005 6613 (pass: vstep2021)

– Time: 8:30 p.m. – 9:15 p.m., Monday 8th March, 2021