ZOOM ID – PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI KỲ THI 20.03.2021

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1)

– Zoom ID: 954 0005 6613 (pass: vstep2021)

– Thời gian: 20h00-20h50, Thứ hai ngày 15/03/2021