ZOOM ID – PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI VSTEP.3-5 NGÀY THI 23-24/6/2023

Thời gian: 19h30-20h15, thứ 4, ngày 21.6.2023

Zoom ID: 951 7945 6210

Zoom Passcode: vstep2023